Naturgassens historie

Naturgas anvendes overalt på kloden og dækker ca. en fjerdedel af hele verdens energiforbrug.

Den stigende anvendelse af naturgas giver store miljøfordele, eftersom naturgas er den reneste af de fossile brændsler (kul, olie og naturgas). Naturgas består primært af metan som består af kulstof og brint.

Man regner med, at der globalt er naturgas til mere end 60 års forbrug i de naturgasreserver, man kender til i dag.

Det danske naturgasmarked blev for alvor skudt i gang i 1960’erne, da der bliver fundet olie og naturgas i Nordsøen. I 1980’erne leveres den første naturgas fra Nordsøen til de danske forbrugere.

Ved årtusindeskiftet påbegyndtes liberaliseringen af det danske gasmarked. I 2004 blev det frie leverandørvalg en realitet for samtlige gasforbrugere.

Som en konsekvens af liberaliseringen etableredes den nordiske gasbørs Gaspoint Nordic (Nord Pool Gas) i 2008.

1962 Mærsk Olie blev stiftet (i dag Mærsk Olie og Gas A/S), og A.P. Møller fik koncession på efterforskning og produktion af olie og naturgas i Danmark.
1972 Dansk Olie og Naturgas A/S oprettes af den danske stat og skifter året efter navn til Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG).
1979 DONG og Dansk Undergrunds Consortium (DUC) indgår den første naturgaskontrakt. Samme år oprettes de første af fem regionale distributionsselskaber. Disse kommunalt ejede selskaber skal stå for salget af naturgas til små og mellemstore forbrugere.
1980 Anlæg af transmissionsnettet for naturgas påbegyndes. Transmissionsnettet er rygraden i det danske naturgasnet.
1984 Størstedelen af det overordnede transmissionsnet for naturgas står færdigt. DUC leverer den første danske naturgas fra Nordsøen (Tyra feltet) den 1. oktober.
1985 DONG indleder eksport af naturgas til Sverige.
1987 Det første danske underjordiske naturgaslager i Lille Torup indvies.
1994 DONG indvier sit andet underjordiske naturgaslager i Stenlille.
2000 Den nye naturgaslov træder i kraft og 30 % af det danske naturgasmarked åbnes for konkurrence.
2004 Gasmarkedet i Danmark liberaliseres fuldt ud. Naturgasforbrugere kan fra den 1. januar frit vælge gasleverandør.
2005 Energinet.dk. etableres som det fælles danske transmissionsselskab for el og gas.
2006 DONG Energy køber Elsam og Energi E2. EU betinger købet af, at DONG gennemfører en såkaldt gasrelease. I praksis betyder dette, at DONG Energy skal afsætte 10 % af det årlige danske gasforbrug på auktion samt afhænde gaslageret i Lille Torup til Energinet.dk.
2007 For første gang er det kommercielle ønske om import af gas større end den fysiske eksport af dansk gas, hvorved der opstår flaskehals i grænsepunktet (Ellund) mod Tyskland.
2008 Den Nordiske naturgasbørs Nord Pool Gas åbner for handel den 4. marts. Nord Pool Gas blev etableret af Energinet.dk og Nord Pool Spot (den nordiske elbørs) med en vision om at fremme den frie konkurrence samt skabe større gennemsigtighed for forbrugerne.
2009 Regeringen vedtager “Grøn Vækst”, der afgifts- og støttemæssigt skal ligestille biogasproduktion til gassystemet med biogasproduktion til kraftvarmesystemet.
2010 Klima- og energiministeriet godkender udvidelsen af transmissionsnettet mod Tyskland.
2013 En kombination af lav gas forsyning fra Nordsøen, længere periode med koldt vejr og lav fyldning i gaslagrene sætter det danske gassystem under pres. Energinet.dk aktiverer beredskabsinstrumenter og deklarerer Early Warning i to tilfælde i marts og april.
2013 En ny kompressorstation og 94 km gasrør fra Egtved til Ellund tages i brug d. 30. September. Den nye rørforbindelse forbedrer mulighederne for fremtidig gas import fra det kontinentale Europa i lyset af faldende udvindning af gas i Nordsøen.
2014 D. 1. oktober implementerer Energinet.dk balancemodellen. Balancemodellen er første af to trin til fuld implementering af Balancing Network Code med officiel deadline d. 1. oktober 2015. Balancemodellen medfører markeds-baseret balancering via withinday-handler på Gaspoint Nordic. Som en konskvens af dette introducerer Gaspoint Nordic 24/7 handel.
2014 Energinet.dk køber Stenlille gaslager af Dong. Transaktionen godkendes af de danske konkurrencemyndigheder i december. Energinet.dk ejer nu begge underjordiske gaslagre i Danmark: Lille Torup i Jylland og Stenlille på Sjælland.